FREE SHIPPING No Minimum thru 12/15Details

Shakespeare EZ-grow® Kits

The Shakespeare EZ-Grow grows with you for a childhood of fishing fun.

Start with a 2'10" rod with oversized handle knob and extended length push button perfect for 4+ little anglers and easily extend rod to 3'7" and 4'5" lengths for up to eight years of use.

Shop EZ-Grow Kits

SHOP SHAKESPEARE FISHING CATEGORIES

New From Shakespeare

Rod & Reel Combos

Shakespeare Reels

Shakespeare Rods

Shakespeare Tackle Kits

Fishing Gear For Kids

Fishing Gear For Women

Shop All Shakespeare

By using this website, you agree to our use of cookies to collect and record information about your browsing session, to optimize site functionality, for analytical purposes, and to advertise to you through third parties. Please review our Cookie Policyhere